Oświadczenie o niekaralności wzór 2020

Plik został pobrany już 1166 razy!
Już teraz masz możliwość pobrania pliku oświadczenie_o_niekaralności_wzór_2020 w jednym z kilku formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 08/12/2023
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Pełna gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo.o ś w i a d c z a m. – iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. – nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o. Oświadczenie kandydata o niekaralności. Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………. zamieszkały/a ……………………………………………………………………… legitymujący/a się dowodem. świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie.. o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie o niekaralności – wzór (422kB) pdf

Oświadczenie o niekaralności wzór 2020 doc

OŚWIADCZENIE. o niekaralności. Ja niżej podpisana/y .Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ja, niżej podpisany/a* …………………………………….……….……………….…………. zamieszkały/a*…Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego – ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w. DOC i zedytować go samodzielnie – plik jest kompatybilny z programem MS Office oraz z darmowymi pakietami biurowymi (Open Office czy Libre Office). Nie zapomnij. WZORY OŚWIADCZEŃ I KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO. oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie o niekaralności – wzór (422kB) pdf

Oświadczenie o niekaralności 2020

.. do czynności prawnych – oświadczenie o niekaralności – wzór (422kB) pdf. Sprawozdanie z działalności Częstochowskiego Centrum Świadczeń za 2020 rok.Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów terenowych. Oświadczenie o niekaralności. Ja niżej podpisany/a.Oświadczenie. Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. zamieszkały/a …Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego – ,,Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ja, niżej podpisany/a* …………………………………….……….……………….…………. zamieszkały/a*…

Oświadczenie o niekaralności wzór word

Oświadczenie o niekaralności. Ja, niżej podpisany/a .iż nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe – nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z. o ś w i a d c z a m. – iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. – nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o. Oświadczenie kandydata o niekaralności. Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………. zamieszkały/a ……………………………………………………………………… legitymujący/a się dowodem. Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego – ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w.

Oświadczenie o niekaralności doc

Oświadczenie o niekaralności. Ja, niżej podpisany/a .Oświadczenie. o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych. Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………….……………………………. zamieszkały(a) …Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego – ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w. o ś w i a d c z a m. – iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. – nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o. OŚWIADCZENIE. Ja, niżej podpisany(a) oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne.

Dodaj komentarz