Upoważnienie do odbioru wyniku

Plik został pobrany już 520 razy!
Już teraz masz możliwość pobrania pliku upoważnienie_do_odbioru_wyniku w jednym z kilku formatów – PDF, DOC, ODT. Dzięki temu będziesz mógł go od razu wydrukować, oraz edytować w popularnych programach typu OpenOffice, Microsoft Office, Libre Office, OfficeSuite i innych podobnych!
Pobieraj sprawdzone i aktualne pliki!
Plik jest aktualny na dzień: 26/05/2024
  • Łatwa edycja oraz drukowanie
  • Pełna gwarancja bezpieczeństwa
  • Błyskawiczne oraz natychmiastowe pobieranie
  • Dowolny oraz nielimitowany użytek

Page 1. Miejscowość, data:………………………………………………………. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. Ja, niżej podpisany/a .UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. Ja, niżej podpisany /a .: …. do odbioru wyniku badania radiologicznego RTG / TK / MMG *.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU. WYNIKÓW BADAŃ. Ja niżej podpisany/a. do odbioru wyników badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Niniejsze upoważnienie ma. UPOWAŻNIENIE JEDNORAZOWE DO ODBIORU WYNIKU BADANIA. (imię i nazwisko) (nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej) do odbioru wyniku badań.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. seria i nr: …. ………… do odbioru wyniku badania densytometrycznego/analitycznego/holter*.

Upoważnienie do odbioru wzór

Upoważnienie to pismo, które dopuszcza osobę trzecią do odebrania ważnych dokumentów w naszym imieniu z urzędu, sądu lub z miejsca pracy.dane osoby, której dotyczy upoważnienie. Miejscowość, data. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZAŚWIADCZENIA.Pełnomocnictwo do odbioru dokumentów dla osoby najbliższej. Ja………………………………………….…………………….…… (imię i nazwisko). legitymująca/cy się dowodem osobistym numer …Musisz odebrać ważne zaświadczenie, ale nie masz takiej możliwości. Co zrobić? Jakie jest wyjście z takiej sytuacji? Pobierz darmowy wzór. (miejsce na pieczęć Instytucji, Organu, Urzędu uprawnionego do poświadczenia autentyczności podpisu wnioskodawcy oraz pieczęć imienna i podpis.

Wzór upoważnienia upoważnienie do odbioru wyników badań

UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKU BADANIA. Ja, niżej podpisana/y. do odbioru wyników badań laboratoryjnych nr zlecenia .UPOWAŻNIENIE DO WYDAWANIA WYNIKU BADANIA. Ja, niżej podpisana/y ………………………………………………………………………………………………………………………. …UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ. Ja, niżej podpisany/a: ……………………………………Upoważnienie do odbioru wyników badań. Upoważniam Panią/Pana. imię i nazwisko osoby badanej w siedzibie Zleceniobiorcy.Osoba upoważniona: -należy wypełnić cały formularz przy wykonywaniu badania .Osoba odbierająca badanie musi okazać upoważnienie odbioru badań oraz.

Upoważnienie do odbioru wyników badań histopatologicznych wzór

Wzór upoważnienia do odbioru wyniku badania histopatologicznego. 15 grudnia 2020 11:42Szablony. Skierowanie na badanie FMF. , adres .do po świadczenia. Upoważniam Panią/Pana. imię i nazwisko upoważnionego legitymującą/-ego się dokumentem tożsamości. rodzaj i numer dokumentu tożsamości do odbioru wyników. F/QP-DO-1/01/(09) UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ: PRZY ODBIORZE WYNIKÓW NALEŻY OKAZAĆ DOKUMENT TOŻSAMOŚCI OSOBY UPOWAŻNIONEJ. Dane Pacjenta:.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU WYNIKÓW BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH / LABORATORYJNYCH. Oświadczenie pacjenta /przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego pacjenta.Upoważnienie do odbioru wyników badań. Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko pacjenta).

Upoważnienie do odbioru wyników badań dziecka

□*przekazywania informacji na temat wyników badań i stanu zdrowia Dziecka. Jednocześnie oświadczam, że niniejsze pełnomocnictwo.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU. WYNIKÓW BADAŃ. Ja niżej podpisany/a. do odbioru wyników badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Niniejsze upoważnienie ma. UPOWAŻNIENIE DO WYDANIA WYNIKÓW BADAŃ DZIECKA. Wypełnia rodzic lub opiekun prawny. Upoważniam Pana/Panią* (imię i nazwisko) …UPOWAŻNIENIE. DO ODBIORU WYNIKU BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO. dotyczącego mojej osoby/ mojego małoletniego dziecka* za okazaniem dowodu tożsamości.legitymującym /cą się dowodem osobistym nr i seria: ……………………………… do odbioru wyniku badania.

Dodaj komentarz